સરકારી યોજના

i Khedut Yojana In Gujarat i Khedut 2020

@i_Khedut Yojana In Gujarat i Khedut

i khedut is an web portal started by Agriculture & Co-Operation Department. I khedut is online subsidy process by Government of Gujarat. The Farmers who are interested can easily register on this portal for get benefits of Gujarat Government subsidy at www.ikhedut.gujarat.gov.in.

વધુ વાચો ગુજરાતીમાં

Gujarat I khedut  Date Extended :

Gujarat Ikhedut Portal Benefits :-

I khedut Portal is an online portal that helps Gujarat farmers a lot. Here are the benefits of I khedut Portal:

 • It is an Online Portal that contains all information about Gujarat Govt Schemes.
 • The farmer does not have to visit various departments to apply for the scheme.
 • The Scheme gets more transparent because there is no middle man between farmers and govt.
 • A Farmer can get scheme information from the portal at any time.
 • The Farmer can apply for scheme at any time of day and even on Sunday.
 • Non-Registered Farmers can apply for schemes.

Official Letter Govt. Gujarat :

વધુ વાચો ગુજરાતીમાં

i Khedut Yojana 2020 In Gujarat i Khedut

IKhedut.Gujarat.Gov.In

Khedut Mitro Government Ni Sabsidi Patra Yojna Ma Online Form Bharva Mate Khedut Nondhni Patrak No. Dwara Arji Kari Sako Cho Ane Je Khedut Mitro Pase Khedut Nondhani Patra Nathi Teo Niche Mujab Na Aadhar Purava Sathe Arji Kari Aapna Taluka Panchayat Kacheri Ae Karel Arji Ni Print Ma Sahi Kari Aapva Ni Rahese.

 • Khedut Nondhni Patra No.
 • 7-12, 8-A Khata No.
 • Bank Seving Account No.
 • Cheque No.
 • Aadhar Card No.
 • Ration Card No.
 • Mobile No.

Read Official Press Not: Click Here

Full Details In Gujarati PDF: Click Here

Application Form : I Khedut Portal

વધુ વાચો ગુજરાતીમાં

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close